fbpx

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

Prodávajícím je 
Olga Divácká, Palkovice 905, 73941, Česká republika, dále jen Welcome Fitness.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají prodeje v internetovém obchodu na internetové stránce https://welcomefitness.cz/

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí výlučně pro smlouvy se spotřebiteli, které budou uzavřeny prostřednictvím webové stránky www.welcomefitness.cz.

Zaregistrujete-li se jako zákazník a rovněž zadáním objednávky uznáváte platnost těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP) a prohlašujete, že s nimi souhlasíte. Prodávající je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky (VOP) kdykoliv upravit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změny VOP budou zákazníkovi oznámeny nejméně 30 dnů před datem účinnosti změny. Zákazník je povinen se se změnou VOP seznámit a je oprávněn kupní smlouvu ve lhůtě dvou (2) měsíců od oznámení změny, nejdéle však do data účinnosti obchodních podmínek písemně vypovědět. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení výpovědi zákazníkovi. Neprojeví-li zákazník včas písemně vůli kupní smlouvu vypovědět, stávají se novelizované VOP závazné pro další smluvní vztah podle kupní smlouvy. Upravené VOP se stávají závazné pro kupní smlouvu také zadáním objednávky za účinnosti upravených VO2

Objednávky a uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu se přijímají výlučně od svéprávných zákazníků, s trvalým bydlištěm v České republice.

Pro objednání zboží prostřednictvím Internetového obchodu je třeba vyplnit objednávkový formulář v Internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje mj. informace o objednávaném zboží, které vložíte do svého elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě,        informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží, údaje o Vás jako kupujícím, zejména Vaše jméno, příjmení, adresu, emailový a telefonický kontakt. Tyto údaje je třeba vyplnit, pokud již nejste přihlášeným registrovaným uživatelem Internetového obchodu společnosti, další údaje, které můžeme ohledem na charakter zboží nebo osobu kupujícího požadovat.

Před odesláním vyplněného formuláře („objednávky“) je Vám vždy umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které Vámi byly do objednávky vloženy, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v internetovém obchodě, a to až do okamžiku odeslání objednávky.

Objednávku resp. rezervaci můžete odeslat kliknutím na příslušný ovládací prvek na webových stránkách internetového obchodu. Po obdržení objednávky vám potvrdíme doručení objednávky emailovou zprávou zaslanou na  emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu. Uvědomění o doručení Vaší objednávky se ještě nepovažuje za přijetí objednávky. K uzavření kupní smlouvy dochází doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací). Zákazník je oprávněn provést změnu potvrzené objednávky nebo její zrušení pouze se souhlasem Welcome Fitness

Platí ceny v příslušné měně dané země (vč. zákonné daně z přidané hodnoty), které jsou uvedené na stránkách internetového obchodu v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Zjevné omyly při stanovení ceny jsou vyhrazeny. Platba za zboží se uskuteční platební kartou, dobírkou anebo platbou předem.

Smluvní strany sjednávají, že pokud není v konkrétním případě na webových stránkách Welcome Fitness uvedeno jinak, nelze případné slevy z kupní ceny poskytnuté v rámci jedné kupní smlouvy vzájemně kombinovat.

V procesu objednávky není možné uplatnit jiné poukazy či kupóny než ty distribuované prostřednictvím Welcome Fitness.

Za zboží lze platit těmito platebními kartami: Visa, Mastercard.

Platby online se uskuteční prostřednictvím třetí strany dle platných bezpečnostních standardů. Pro uskutečnění platby budete přesměrováni na webové stránky třetí strany. Odečet z Vaší kreditní karty se uskuteční k datu zaplacení zboží.

Pokud chcete zaplatit dobírkou, uhradíte cenu produktu hotově osobně při započetí služby.5

Při zaplacení zboží platbou předem převedete fakturovanou sumu do 7 dnů po uzavření smlouvy na náš uvedený účet. Objednané zboží zůstává do této chvíle pro Vás rezervováno. Služba bude aktivována až po připsání platby na náš účet.

Po zaplacení jsou služby aktivovány. Zákazník bude kontaktován zástupcem Welcome Fitness co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů. Následně bude se zákazníkem domluven časový plán nutný k realizaci služby a forma jejího uskutečnění (osobně, prostřednictvím služby skype apod). Časový plán lze měnit, pokud se na tom obě strany dohodnou.

V případě nespokojenosti se službami Welcome Fitness má zákazník možnost požádat o vrácení peněz kdykoli v průběhu dohodnutého časového plánu. O vrácení peněz není možné požádat, pokud byla služba dokončena (uskutečnilo se poslední sezení, byly předány všechny materiály apod)

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY / VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

8.1 Právo na odstoupení od objednávky
V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („OZ“) můžete odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dní od převzetí zboží, jste-li spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ a objednávka zboží byla Vámi zaslána prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu musí být písemné a musí být oznámeno prodávajícímu poštou emailem.

V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být zřetelně označeno alespoň zboží, číslo objednávky (kupní smlouvy) a údaje o Vás jako kupujícím. Prodávající písemně potvrdí přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu bez zbytečného odkladu.

Vyslovením souhlasu s těmito VOP berete na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) ponesete náklady na navrácení zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

ODPOVĚDNOST

Welcome Fitness poskytuje informační služby. Nejde o zdravotnická doporučení nebo instruktáž. Veškeré zdravotní okolnosti a situace by zákazník měl konzultovat se svým lékařem nebo odborným pracovníkem. Welcome Fitness nenese právní odpovědnost za rozhodování klientů, jejich konání a jejich zdravotní stavI

Všechny obsahy (texty, obrázky, zvukové soubory, animace a videa) a design webové stránky Welcome Fitness slouží výlučně pro osobní informace našich zákazníků a jsou chráněny autorskými právy.

Použití webové stránky se uskutečňuje na vlastní riziko. Welcome Fitness nepřebírá žádnou odpovědnost za obsahy cizích webových stránek, na něž se může zákazník dostat prostřednictvím hyperlinkových odkazů. Welcome Fitness se tímto výslovně distancuje od všech obsahů stránek třetích osob, propojených přes linky a tyto obsahy nepovažuje za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazené linky a pro všechny obsahy stránek, k nimž linky vedou. Všechna data této nabídky jsou chráněna autorskými právy jako databáze a databázové nástroje.

ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztahy mezi stranami se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů z těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy uzavřené dle nich jsou příslušné soudy České republiky.

SALVATORSKÁ KLAUZULE

Neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto VOP ponechává účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nedotčenou. Smluvní partneři jsou povinni dohodnout se na znění nového ustanovení, které se nejvíc přiblíží účelu neúčinného ustanovení.

Nadpisy ustanovení, uvedených v těchto obchodních podmínkách, slouží pouze pro přehlednost a nesmí být použity k jejich výkladu.

16. MIMOSOUDNÍ (alternativní) ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Případné spory mezi Welcome Fitness a Vámi jako spotřebitelem vyplývající z uzavřené kupní smlouvy či ze smlouvy o poskytování služeb lze řešit také mimosoudní cestou. Dříve než se rozhodnete pro mimosoudní řešení sporu, doporučujeme se nejdříve obrátit na Welcome Fitness a pokusit se vyřešit vzniklou situaci smírně.

Dojde-li mezi stranami kupujícího a prodávajícího ve smlouvě ke sporu, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

JAZYK PRO KOMUNIKACI

Čeština. Angličtina

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Proto Vaše údaje zpracováváme výhradně na základě ustanovení příslušných právních předpisů.

Osobní údaje zpracováváme jen v případě, že jste nám je sdělili dobrovolně, a zpracováváme je také výhradně k účelu, k němuž byly shromážděny

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím stranám.

Zpracování osobních údajů je uskutečnění obchodu po internetu. Poskytnuté údaje jsou základním předpokladem k tomu, abyste u nás mohli nakoupit požadované produkty, a my Vám je mohli dodat.

Kromě toho u nás ukládáme za účelem realizace smlouvy i následující údaje: jméno, adresu, emailovou adresu a informace o zakoupeném zboží.

Abychom zatraktivnili návštěvu naší internetové stránky a umožnili využívání určitých funkcí, používáme na různých místech naší internetové prezentace takzvané cookies. Jde o malé textové soubory uložené na Vašem koncovém přístroji, které prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají určitá nastavení a data k výměně s naším systémem.

Na našich internetových stránkách se používají zásuvné moduly (plugins) sociální sítě Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Tyto zásuvné moduly poznáte podle loga Facebook nebo tlačítka To se mi líbí (Like) na naší stránce. Přehled modulů Facebook najdete zde:http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se serverem společnosti Facebook. Tím společnost získá informace o tom, že jste se svou IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na tlačítko To se mi líbí (Like) a jste přihlášeni ke svému facebookovému účtu, můžete na svůj facebookový profil umístit odkaz na obsah našich stránek. Díky tomu Facebook dokáže bezprostředně přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek neznáme obsah předávaných dat, ani způsob jejich využívání společností Facebook. Další informace k tomu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů u společnosti Facebook na: https://www.facebook.com/policy.ph

Na naší internetové stránce používáme takzvané sociální zásuvné moduly (plugins) sociální sítě Instagram, kterou provozuje Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Zásuvné moduly jsou označeny logem Instagramu, například ve formě Instagramové kamery. Přehled o instagramových zásuvných modulech a jejich vzhledu najdete na: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Pokud jste ke službě Instagram přihlášeni, může Instagram návštěvu naší internetové stránky bezprostředně přiřadit k Vašemu profilu na této mediální síti. Pokud dojde k interakci se zásuvným modulem, například když kliknete na tlačítko Instagramová kamera, příslušná informace bude zaslána přímo na server společnosti Instagram, kde se uloží. Tyto informace budou navíc zveřejněny na Vašem instagramovém účtu a zobrazí se tam Vašim kontaktům.

Dále používáme zásuvné moduly společnosti linkedin a skype.

Účel a rozsah sběru dat a jejich dalšího zpracování a využívání společností Instagram a Vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí najdete v pokynech k ochraně osobních údajů u společnosti Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Pokud si nepřejete, aby Instagram přiřazoval údaje shromážděné prostřednictvím naší internetové prezentace přímo k Vašemu účtu na Instagramu, musíte se před návštěvou naší internetové stránky z Instagramu odhlásit. Načítání zásuvného modulu Instagramu můžete zcela zabránit rozšířeními (add-ons) svého prohlížeče, jako je například „NoScript“ (http://noscript.net/).

11.3.Použití videí (Youtube)

Tato internetová stránka využívá k reklamě a přehrávání videoklipů zásuvný modul společnosti YouTube. Při tom se uplatňuje rozšířený modus ochrany dat, který podle údajů poskytovatele ukládá uživatelské informace až při přehrání videoklipu/videoklipů. Jakmile se začnou videoklipy nahrané na YouTube přehrávat, poskytovatel YouTube uloží do Vašeho přístroje cookie, aby shromáždil informace o Vašem uživatelském chování. Podle Youtube slouží kromě jiného k vytváření videostatistik, zlepšování uživatelské přívětivosti a zamezení zneužívání. Nezávisle na přehrání uložených videoklipů se při každém otevření této internetové stránky naváže spojení se sítí Google DoubleClick, což může vyvolat další zpracovávání údajů, které nemůžeme ovlivnit. Další informace o ochraně dat u YouTube najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů u poskytovatele: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Máte právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), na jejich opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR), na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) a právo vznést námitku (čl. 21 GDPR). Pokud jste udělili zvláštní souhlas se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli s účinkem do budoucnosti odvolat. Jako uživatel této webové stránky máte právo na bezplatnou informaci o svých uložených údajích i právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů.

X
0